Info o GDPR

Informace se zacházením s osobními údaji uživatelů

STAJA s.r.o., Koberovy 128, Železný Brod 46822, Čeká republika, IČO 27276571, DIČ CZ27276571 (dále jen správce), zpracovává osobní údaje svých zákazníků (uživatelů), který mohou v otázkách zpracování svých osobních údajů kontaktovat Správce, a to na e-mailových adresách info@Cz-Balik.sk a zakaznik@USA-balik.sk.

Správce bude zpracovávat identifikační a kontaktní údaje uživatelů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) uváděné při registraci na webových stráncích správce a to www.Cz-Balik.czwww.USA-Balik.cz, www.USA-balik.sk. po dobu nezbytně nutnou s ohledem na zákonné předpisy níže popsané

Správce zpracovává osobní údaje uživatel údajů pro účely:

  • plnění smlouvy, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES („GDPR“);
  • dodržení právní povinnosti Správce stanovené obecně závazným právním předpisem, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost Správce uchovávat účetní a daňové doklady)
  • určení, výkon nebo obhajobu právních nároků Správce, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; a
  • zasílání obchodních sdělení, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu Správce spočívajícího v přímém marketingu.

Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

  • osobní údaje budou zpracovávány do zániku závazků ze smlouvy. Tím není dotčena možnost Správce tyto osobní údaje následně dále zpracovávat (v nezbytném rozsahu), po dobu trvání příslušné právní povinnosti Správce
  • osobní údaje budou zpracovávány do uplynutí 4. kalendářního roku následujícího po skončení záruční doby na prováděné služby správce podle smlouvy, nejméně však do uplynutí 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků ze smlouvy. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém jsou řešeny práva či povinnosti Správce ve vztahu k příslušnému subjektu údajů, neskončí doba zpracování osobních údajů k účelu před skončením takového řízení
  • k účelu zasílání obchodních sdělení budou osobní údaje zpracovávány do doby, než subjekt údajů vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpracováním.

Všechny tyto údaje jsou získávány přímo od každého zákazníka vyplněním registračního formuláře na webových stránkách správce a uživatel tímto dává souhlas k jejich zpracování. Účelem sběru těchto informací je vznik smluvního vztahu mezi uživatelem a správcem, který má ve své činnosti této služby prováděné pro uživatele a to: zprostředkování nákupu v USA obchodech a na Ebay, přeposílání zásilky z USA, dovozu motorových vozidel z USA, provádění platby za uživatele obchodníkům v USA, odesláním zásilky z ČR příjemcům ve světe. Veškeré os. údaje jsou zajištěny technickými a organizačními prostředky chránící je před zneužitím nebo ztrátou.

Podle zákona o ochraně osobních údajů má uživatel právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů, v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti STAJA s.r.o., Koberovy 128, Železný Brod 46822, Česká republika, nebo e-mailem na info@Cz-Balik.cz nebo zakaznik@USA-balik.cz.